İBB GERÇEĞİ

0

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yurt tahsisi gerçeği ve vakfımızın İBB’den nakdi yardım aldığı iftiralarına cevaplar…

Aziz Milletimize,

Vakfımız, vakıf senedimizin gaye maddelerine uygun bir şekilde, kuruluşundan (1985) bugüne kadar, insânî yardım ve eğitim alanında, gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında, Rabbimizin lütfu ile çok sayıda hizmetlere vesile olmuş ve halkımızın teveccühünü kazanmış önemli bir gönüllü teşekküldür.

Tarih boyunca iyiliğin ve güzelliğin yaygınlaştırılmasını isteyenler olduğu gibi her çeşit hayra engel olmak isteyenler de daima var olagelmiştir. Son günlerde vakfımız aleyhine bir algı oluşturmak maksadıyla, sosyal medya vb. mecralarda zaman zaman gündem oluşturma çabalarını üzülerek müşahede ediyoruz. Gelirlerinin tamamına yakını mütevelli ve müteberrileri tarafından karşılanan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfımız:

  • Kamuya yararlılığı devlet tarafından tescil edilmiş ve faaliyetleri Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından denetlenen gönüllü bir teşekküldür.
  • Tüm hizmetlerinde şeffaflığı esas almıştır.
  • Müteberri ve gönüldaşlarımızın hayırlarına köprü olmayı vazife bilmiştir.
  • Devletimiz ve milletimizle hizmet birlikteliğine önem vermiştir.

Bu esaslar çerçevesinde hem halkımızla hem diğer sivil toplum kuruluşlarımızla ve hem de devletimizin sosyal hizmet ve eğitim kurumlarıyla işbirliğini önemsemiş ve zaman zaman yardımlaşma ve proje ortaklıkları gerçekleştirmiştir. Tüzel bir kişilik olarak, gerek sivil toplum ve gerekse kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan iş birlikleri ve yardımlaşmalar, kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde gerçekleştiği halde, bunların gayr-ı meşru gibi gösterilmek istenmesini, sıradan bir habercilik olarak değerlendirmek elbette mümkün değildir. Her şeyi devletten beklemek yerine, devletinin yanında yer alıp toplumun ihtiyaçlarını karşılamak ve yaralarına merhem olmak, milletini ve vatanını seven her bir vatandaşın ve kuruluşun tabii bir görevidir. Bu çerçevede, sosyal medyada kasıtlı olarak gündeme getirilen belediyelerle iş birliğimiz de aynı gayeye matuf hizmet birlikteliğidir. Bu birliktelikte vakfımıza yönelik doğrudan nakdî bir yardım söz konusu olmamış, bazı eğitim hizmet binalarına lojistik destek verilmiştir. Ülke ve millet menfaati adına böylesi bir iş birliğini de önemli ve hatta gerekli gördüğümüzü kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı

Share.