HÜDAYİ SEMPOZYUMU

0

Uluslar arası Hüdayi Sempozyumu dökümanları aşağıdan indirebilirsiniz.

 • ULUSLARARASI HÜDAYİ SEMPOZYUMU GİRİŞ (3)
 • SUNUŞ Download
 • SEMPOZYUM AÇILIŞ KONUŞMASI – PROF. DR. H. KAMİL YILMAZ Download
 • SEMPOZYUM AÇILIŞ KONUŞMASI – MEHMET ÇAKIR Download
 •  1. BÖLÜM: AZİZ MAHMUD HÜDAYİ’NİN DİNİ VE TASAVVUFİ YÖNÜ (20)
 • Aziz Mahmud Hüdayi and the Subtle Centers – Prof.Dr. Paul BALLANFAT Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi Kuddise Sırruhu’nun Tarikatname-i Türki Adlı Eserine Göre Tarikat Edebleri – Dr. Fırat OKUDAN Download
 • Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Hatiplik Vaizlik Hizmetleri ve En-Nâsâyıh Ve’l-Mevâiz Adlı Eseri – Dr. Safi ARPAGUŞ Download
 • Azîz Mahmud Hüdâyî’ye Göre İlim ve Marifet – Doç. Dr. M. Sait ÖZERVARLI Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’ de Mi ‘rac Neş’esi – Prof.Dr.Ahmed Yüksel ÖZEMRE Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’ de Nur-i Muhammedi Telakkisi – Doç.Dr. Kadir ÖZKÖSE Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’ nin Bir Şiirinin Varlık Ve İnsan Felsefesi Açısından Tahlili – Prof. Dr. Osman TÜRER Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’ nin Seyr u Sülük Anlayışı – Abdurrezzak TEK Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’ nin Tecelliyat İsimli Eseri ve Tasavvufta Ruhi Tecrübelerin Aktarılması Geleneği – Doç. Dr. N.TOSUN Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’de Suret Ve Mana Mukayesesi – Yrd.Doç.Dr. Necip Fazıl DURU Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’nin Et-Tarşkatü’l Muhammediyye Vesiletun İla’s-Sa’Adeti’s-Sermediyye – Dr. İbrahim ÖZAY Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’nin Habbetü’l Mahabbe Adlı Risalesi – Prof.Dr. Emrullah İŞLER Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’nin Hayatü’l Ervah Ve Necatü’l Eşbah Adlı Eserinin Değerlendirilmesi – Cemal ACER Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’nin Kur’an’a Vukufiyeti ve Ayetleri Kullanmadaki Metodu (Divan Örneği) – Prof. Dr Ali AKPINAR Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’nin Metafizik Dünyası – Doç.Dr. İsa YÜCEER Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’nin Necatü’l Garik Adlı Eseri – Ahmet AĞRALI Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’nin Nefaisü’l-Mecalis Adlı Tefsiri – Dr. Erdoğan BAŞ Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’nin Tarikatname Ve Hazini’nin Cevahiru’l Ebrar İsimli Eserlerinde Tarikat Adabı – Dr. Nadirhan HASAN Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’nin Tasavvufi Düşüncesinde Ölüm Ve Ölüm Sonrası Hayat – M. Necmeddin BARDAKÇI Download
 • IX. Yüzyıl Sufileri’nin Aziz Mahmud Hüdayi’ye Tesirleri – Dr. Salih ÇİFT Download
 • 2. BÖLÜM: AZİZ MAHMUD HÜDAYİ’NİN EDEBİ VE KÜLTÜREL YÖNÜ (15)
 • Aziz Mahmud Hüdayi Divanı’nda Hz. Muhammed İmajı – Yrd.Doç.Dr. Zülfikar GÜNGÖR Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi Divanı’nda Tasavvufi Terimler – Arş.Gör. Yusuf AKÇAY Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi Divanında Dostluk Kavramı Üzerine – Yrd.Doç.Dr. Mustafa GÜNEŞ Download
 • Azîz Mahmud Hüdayî Döneminde: Üsküdar’da Bahçe Estetiği – Naciye TURGUT Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi ve Zühdi Halk Edebiyatı – Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’nin ‘AŞK’ Redifli Şiirinin Tahlili – Yrd.Doç.Dr.Mehmet TEMİZKAN Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’nin Arapça Ve Farsça Manzumeleri – Doç.Dr.Musa YILDIZ Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’nin Bir Na’tinin Şerhi – Dr. Hikmet ATİK Download
 • Azîz Mahmud Hüdayî’nin Üsküdar’ı Seçme Nedenleri – Doç.Dr. Osman ÖZSOY Download
 • Bursa’dan İstanbul’a Revan Olan Dervişler – Prof.Dr.Mustafa KARA Download
 • Müfret’ten Hikmet’e – Bir Başka Hüdayi Portresi- Doç.Dr. Ömür CEYLAN Download
 • Pir-i Lalezari Mahmud Üsküdari – Ferda Olbak MAZAK Download
 • Şerh-i Na’t-i Hüdayi ( Kudumün Rahmet ü Zevk u Safadır Ya Resulallah) – Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ Download
 • Seyyid Aziz Mahmud Hüdayi’nin Edebi Şahsiyeti – Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin ERTAN Download
 • Türk Şiirinde Kuş İmajının Zamana Bağlı Unsurlar Bağlamında Kullanılışı ve Aziz Mahmud Hüdayi – Prof Dr. Cemâl Kurnaz Download
 • 3. BÖLÜM: AZİZ MAHMUD HÜDAYİ’NİN OSMANLI PADİŞAHLARIYLA İLİŞKİSİ (4)
 • Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri Ve Döneminin Siyasal Ortamına Etkisi – Necmettin KEMAL Download
 • Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Muhîti Ve Himâyeciliği Üzerine Bazı Değerlendirmeler – Doç.Dr. Bilal KEMİKLİ Download
 • İstanbul’da Corps Diplomatique Ve Azîz Mahmud Hüdayî – Dr. Bülent ARI Download
 • Padişah – Tarikat Şeyhi Münasebetleri Açısından Hüdayi ve Çağdaşı Abdülmecid-i SİVASİ – Yrd. Doç. Dr. C. GÜNDOĞDU  Download 
 • 4. BÖLÜM: AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VE CELVETİLİK (17)
 • Azîz Mahmud Hüdâyî Âsithânesinde Hizmet Etmiş Mûsikîşinas Şeyhler – Yrd.Doç.Dr. Nuri ÖZCAN Download
 • Azîz Mahmud Hüdâyî Döneminde Üsküdar’da Aile Hayatı ve Sosyal Yapılanmada Celvetiye Tarîkatının Download
 • Azîz Mahmud Hüdâyî Şeyhi Mehmed Rûşen Efendi – Talip MERT Download
 • Balkanlarda Celvetîlik ve Münîri-i Belgrâdî – Taxhidin BYTQİ Download
 • Bandırmalızade Tekkesi ve Tasavvuf Tarihimizdeki Yeri – Ahmet TEMİZ Download
 • Bir Arşiv Vesikası Işığında Hüdâyî Âsitânesi’ne Şeyh Tayini – Dr. Necdet YILMAZ Download
 • Celvetî Şeyhi Üsküdarlı Selâmi Ali Efendi Ve Tarîkat-nâmesi – Dr.Mustafa TATCI Download
 • Edirne Ve Çevresinde Celvetîlik Ve Celvetîler – Dr. Selami ŞİMŞEK Download
 • Evliya Çelebi Seyehatnamesi’nde Aziz Mahmud Hüdayi ve Celvetiyye Tarikatı – Dr. M. Askeri KÜÇÜKKAYA Download
 • İsmâil Hakkı Bursevî’nin Hüdâyî ‘ye Bakışı ve Hüdâyî ‘nin Bursevî ‘ye Tesirleri – Dr.Ali NAMLI Download
 • İsmail Hakkı Bursevî’ye Göre ‘ Libâs’ Kavramı – Dr. Ramazan MUSLU Download
 • İstiklal Marşı’nın Yazıldığı Mekan Olarak Ankara’da Bir Celveti Dergâhı ve Tâceddin Sultan – Doç. Dr. Mustafa AŞKAR Download
 • Şeyh Abdurrahmân Nesib Efendi ve Eserlerindeki Bazı İlâhîleri – Dr. H.Mahmut YÜCER Download
 • Şeyh Yakub Afvî Efendi ve Şeyh Mehmed Şehâbeddin Efendi’ye Göre Celvetî Erkânı – Dr. H. Mahmut Yücer Download
 • Tarih İçinde Mevlevîlik ve Celvetîlik – Yrd.Doç.Dr. Sezai KÜÇÜK Download
 • Tibyânü Vesâil’e Göre Celvetîlik – Prof.Dr. Yakup ÇİÇEK Download
 • Üsküdar Gündoğumu Caddesi’ndeki Celvetî Tekkeleri’nden İskender Baba Tekkesi – Erkan ÖVÜNÇ Download
 • 5. BÖLÜM: AZİZ MAHMUD HÜDAYİ KÜLLİYESİ VE VAKFI (14)
 • ( 19. Yüzyıl İkinci Yarısı ) Üsküdar Sosyo Ekonomik Yapısında Hüdayi Vakfının Yeri – Yrd. Doç. Dr. Gülfettin ÇELİK Download
 • ( Osmanlı Döneminde ) Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve Faaliyetleri – Meral ŞAHİN Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi Camiindeki Ağaç İşleri Üzerine – Prof.Dr. H.Örcün BARIŞTA Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi – Server DAYIOĞLU Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi Şeyh Dairesi Belgeleme Çalışmaları – Esra BALCI Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi Yapılarındaki Kalem İşleri – Dr. Candan NEMLİOĞLU Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi Türbesinde Bulunan Envantere Kayıtlı Etnografik Eserler – Erman GÜVEN Download
 • Aziz Mahmud Hüdayi’ ye Düşürülen Tarihlerin Değerlendirilmesi – Prof.Dr. İsmail YAKIT Download
 • Günümüzda Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı – Dr. Adem ERGÜL Download
 • Hazret-i Hüdayi Âsithanesi’ nin Haziresini Ziyaret – M.Cemal ÖZTÜRK Download
 • Hüdayi Külliyesine Vakıf Yapan Hanımlar ve Hanım Mütevelliler – Ferda OLBAK MAZAK Download
 • Hüdayi Vakfı’ nın 17. Yüzyıldaki Hizmetlerine Çağdaş Sivil Toplum Anlayışı İle Bir Yaklaşım Download
 • İdari Açıdan 1925 – 1990 Arasında Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi – Seyfettin ÜNLÜ Download
 • İzmir’ de Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından Fâik Paşa Vakfı – Yrd.Doç.Dr. Nahide ŞİMŞİR Download
 • ULUSLARARASI HÜDAYİ SEMPOZYUMU FOTOĞRAFLARI (1)
Share.